Om oss

Strokeföreningen Skåne är en länsförening inom STROKE-förbundet.

Länsföreningen har till uppgift
• att skapa opinion och påverka samhället i syfte att öka kunskapen om stroke och
därmed åstadkomma bättre levnadsvillkor för dem som fått stroke samt för
närstående
• att stödja och stimulera lokalföreningarnas verksamhet
• att bilda nya lokalföreningar
• att stimulera samverkan mellan samhällsorgan, näringsliv och andra organisationer
• att verka för utvecklingsarbete och forskning samt utbildningsinsatser och sprida
kunskap om stroke
• att verka för att de som fått stroke får en god sjukvård samt en effektiv
rehabilitering och eftervård
Länsföreningen är i sitt arbete partipolitiskt och religiöst obunden.

Föreningen hette tidigare STROKE-Föreningen i Skåne län men Årsmötet 2019 tog beslut om att ändra till Strokeföreningen Skåne.